دفتر مرکزی : ستارخان ،خیابان شادمان،خیابان نیک روش فرد
تلفن: ۰۹۱۲۶۳۶۴۲۸۷ – ۰۲۱۷۷۶۳۲۸۱۷ – ۰۲۱۸۸۳۵۷۷۱۴
ایمیل: info@talayesabz.com