طلای سبز | شیر و دوغ شتر ساربونا ,شیر شتر, دوغ شتر, چای به
1